Information Spelrätter

Önskar du köpa en spelrätt i Borås Golfklubb finns det två alternativ:

1. Köp en befintlig spelrätt av en medlem. Medlemmar som säljer spelrätt hittar du i listan längre ner.  

2. Finns det inga spelrätter till salu av medlem så går det även att köpa direkt av golfklubben. Pris: 8 000 kr. 

Alla som vill sälja en spelrätt via vår hemsida behöver meddela kansliet via ett formulär som finns i kansliet eller på vår hemsida. På formuläret skall du ange namn och telefonnummer. Vill du sätta ett pris på spelrätter går det bra men det behövs inte. Så snart din spelrätt är såld behöver du kontakta kansliet så att ditt namn tas bort från listan.

Både säljare och köpare skall i samband med försäljning/köp fylla i och signera ett överlåtelsedokument som finns på kansliet. (även nedladdningsbar pdf nedan)

Spelrätter till salu

Här hittar du kontaktuppgifter till de medlemmar som har spelrätter till salu. 
Önskar du köpa en spelrätt av medlem ringer du något av de namn som står på listan.
Efterfrågan på spelrätter är stor, har du en extra du vill sälja hör av dig till kansliet.

Spelrätter till salu:

 Camilla Regnér  0705-22 11 16  6500:-
 Christer Nilsson  0706-10 42 83  6000:-
 Roland Dahlin 0705-908508 (Karina) 6000:-
 Christer Olausson 0739-422154  5500:-
 Anders Hansson 0703-193634 6000:-
 Ann-Catgrin Hansson 0703-193634 6000:-
 Jasmin Frljevic 0768-674531 5700:-
 Britt-Marie Arnkärr  0736-872072  5500:-
 Arne Arnkärr  0736-872072  5500:-
Christina Hammarstrand 0703-918526 5000:-
     
Håkan Rosenqvist 0709-778752 5000:-
Arash Shirmohammad 0739-589829 4500:-
Anders Persson 1st anders_person_ap@hotmail.com 4500:-
Måns Harvidsson 0737-164763 5000:-
     
     
     
Marie Georgsson 0702-570009 5000:-
Peter Beischer 0706-088740 4700:-
     
     
Birgitta Söderberg 0730-325117

4200:-

Hans Lindbom 0705-613081 4200:-
     


 

 

 

 

ut spelrätt 2022: 

Besta¨mmelser fo¨r innehavare av spelrätt i Bora°s Golfklubb

Spelrätt i Borås Golfklubb (nedan kallad klubben) Kan förvärvas av fysisk person som beviljats sådant aktivt seniormedlemskap som förutsätter krav på spelrätt.

Innehavare av spelrätt är skyldig att till klubben betala beslutade spelavgifter. Undantaget är om innehavaren senast den 10:e december året innan ansöker om och beviljas förändrat medlemskap för kommande år.
Vid underlåtelse att meddela ovanstående och om debiterad avgift inte betalas inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att:

  • - driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller

  • - skriftligen häva spelrättens giltighet.

    Därvid är klubben skyldig att betala lösen, efter avräkning av innehavarens skuld på spelavgifter till golfklubben, för spelrättens värde på hävningsdagen. Värdet fastställs av genomsnittet av de 10 senast genomförda och registrerade försäljningarna av spelrätter. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då spelrättens giltighet hävs. Innehavare av spelrätt får, utöver vad som ovan nämnts för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – upplåta spelrätten till fysisk person efter anmälan till klubben på därför avsedd blankett. Den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade avgifter för hyra av spelrätt till klubben. Ägare av spelrätt måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben. Den till vilken upplåtelse sker

  • - skall uppvisa en av ägaren undertecknad handling – ”Upplåtelse av spelrätt i Borås GK” - som visar att spelrätten upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser.

  • - får inte vidareupplåta sin rätt.

    Överlåtelse av spelrätt ska ske på därför avsedd blankett – ”Upplåtelse av spelrätt i Borås GK”. Om spelrätt överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, riskerar förvärvaren av spelrätten att detsamma ogiltigförklaras av klubben. Förvärvaren införs inte i spelrättsregistret så länge skulden är obetalad.

    Handlingar för upplåtelse och överlåtelse av spelrätt finns på klubbens hemsida. Antalet spelrätter som får utges är maximerat till ett av årsmöte fastställt antal.