Information Spelrätter

Önskar du köpa en spelrätt i Borås Golfklubb finns det medlemmar som har spelrätter till salu. Dessa hittar du om du scrollar ner. 

Alla som vill sälja en spelrätt via vår hemsida behöver meddela kansliet via ett formulär som finns i kansliet eller på vår hemsida. På formuläret skall du ange namn och telefonnummer. Vill du sätta ett pris på spelrätter går det bra men det behövs inte. Så snart din spelrätt är såld behöver du kontakta kansliet så att ditt namn tas bort från listan.

Både säljare och köpare skall i samband med försäljning/köp fylla i och signera ett dokument som finns på kansliet.

Spelrätter till Salu

Här hittar du kontaktuppgifter till de medlemmar som har spelrätter till salu. 

Önskar du köpa en spelrätt av medlem ringer du något av de namn som står på listan.

Efterfrågan på spelrätter är stor, har du en extra du vill sälja hör av dig till kansliet.

 

Spelrätter till salu
Namn                 Telefon

Jonas Björk            0763-397878    4 500 kr

Jonas Larsson         0706-632298    4 500 kr

Claes Svensson       0708-131959    4 500 kr

Magnus Proohf        0761-264011   4 000 kr

Kicki Hedlund         0703-675552    4 000 kr

Elisabeth Hugosson 0704-948698

Bertil Skoglund      033-256700    4500kr

Lars Rydberg         0708-255356

Björn Karlsson       0705-811105  3500kr

Johan Thuresson   0709-322986  4000kr

Birgitta von Fieandt 0700-825534  2st a´ 4500kr / st

Joakim Thuresson 0705-089966 2500kr 

Orvokki Irvankoski 0761-424295 3500Kr

Hyra ut medlemskap + spelrätt 2017

Pascal Lundqvist         0722-809356     6200 kr A-medlem

Fredrik Ekvall             0725-047255     6200 kr A-medlem

 


Sälja medlemskap + Spelrätt

Philip Björkman           philip.bjorkman@live.se  spelrätt + vilande medlemskap 4500kr (medlemskapet går givetvis att uppgradera)                      

 

 

 

Besta¨mmelser fo¨r innehavare av spelrätt i Bora°s Golfklubb

Spelrätt i Borås Golfklubb (nedan kallad klubben) Kan förvärvas av fysisk person som beviljats sådant aktivt seniormedlemskap som förutsätter krav på spelrätt.

Innehavare av spelrätt är skyldig att till klubben betala beslutade spelavgifter. Undantaget är om innehavaren senast den 10:e december året innan ansöker om och beviljas förändrat medlemskap för kommande år.
Vid underlåtelse att meddela ovanstående och om debiterad avgift inte betalas inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att:

  • - driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller

  • - skriftligen häva spelrättens giltighet.

    Därvid är klubben skyldig att betala lösen, efter avräkning av innehavarens skuld på spelavgifter till golfklubben, för spelrättens värde på hävningsdagen. Värdet fastställs av genomsnittet av de 10 senast genomförda och registrerade försäljningarna av spelrätter. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då spelrättens giltighet hävs. Innehavare av spelrätt får, utöver vad som ovan nämnts för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – upplåta spelrätten till fysisk person efter anmälan till klubben på därför avsedd blankett. Den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade avgifter för hyra av spelrätt till klubben. Ägare av spelrätt måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben. Den till vilken upplåtelse sker

  • - skall uppvisa en av ägaren undertecknad handling – ”Upplåtelse av spelrätt i Borås GK” - som visar att spelrätten upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser.

  • - får inte vidareupplåta sin rätt.

    Överlåtelse av spelrätt ska ske på därför avsedd blankett – ”Upplåtelse av spelrätt i Borås GK”. Om spelrätt överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, riskerar förvärvaren av spelrätten att detsamma ogiltigförklaras av klubben. Förvärvaren införs inte i spelrättsregistret så länge skulden är obetalad.

    Handlingar för upplåtelse och överlåtelse av spelrätt finns på klubbens hemsida. Antalet spelrätter som får utges är maximerat till ett av årsmöte fastställt antal.