Information Spelrätter

Önskar du köpa en spelrätt i Borås Golfklubb finns det medlemmar som har spelrätter till salu. Dessa hittar du om du scrollar ner. 

Alla som vill sälja en spelrätt via vår hemsida behöver meddela kansliet via ett formulär som finns i kansliet eller på vår hemsida. På formuläret skall du ange namn och telefonnummer. Vill du sätta ett pris på spelrätter går det bra men det behövs inte. Så snart din spelrätt är såld behöver du kontakta kansliet så att ditt namn tas bort från listan.

Både säljare och köpare skall i samband med försäljning/köp fylla i och signera ett dokument som finns på kansliet.

Spelrätter till Salu

Här hittar du kontaktuppgifter till de medlemmar som har spelrätter till salu. 

Önskar du köpa en spelrätt av medlem ringer du något av de namn som står på listan.

Efterfrågan på spelrätter är stor, har du en extra du vill sälja hör av dig till kansliet.

 

Spelrätter till salu
Namn                 Telefon

Jonas Björk            0763-397878    4 500 kr

Jonas Larsson         0706-632298    4 500 kr

Claes Svensson       0708-131959    4 500 kr

Magnus Proohf        0761-264011   4 000 kr

Kicki Hedlund         0703-675552    4 000 kr

Elisabeth Hugosson 0704-948698

Bertil Skoglund      033-256700    4 500 kr

Lars Rydberg         0708-255356

Björn Karlsson       0705-811105  3 500 kr

Bengt-Göran Ek     0706-294726  3 000 kr 

Birgitta von Fieandt 0700-825534  2st a´ 4 500 kr / st

Orvokki Irvankoski 0761-424295 3 500 Kr 

Gunnel Herbertsson 0708-254311 3 000 Kr

Marie Linusson 0769-411246 3 500 kr

Per-Arne Carlsson 0705-121075 2st á 3 000 kr

Lennart Svensson 0732-294649 3000kr

Claes-Göran Sventesson 0705-165499 har 2st 3000:-/st (Kan även tänka sig att hyra ut dom 2018)

 

Ulla-Britt Lilja 0705-125392 3000kr

Johan Björklund 0707-675061 3000kr

Iréne Bjerborn 0730-574632

Leif Bjerborn 0730-574632

 

 

 Hyra ut medlemskap + spelrätt 2017

Pascal Lundqvist         0722-809356     6200 kr A-medlem

Fredrik Ekvall             0725-047255     6200 kr A-medlem

 


Sälja medlemskap + Spelrätt 2018
Dessa paket går att uppgradera under året

Håkan Carlsson          0730-931658    6000 kr Södramedlem        

 

 

 

Besta¨mmelser fo¨r innehavare av spelrätt i Bora°s Golfklubb

Spelrätt i Borås Golfklubb (nedan kallad klubben) Kan förvärvas av fysisk person som beviljats sådant aktivt seniormedlemskap som förutsätter krav på spelrätt.

Innehavare av spelrätt är skyldig att till klubben betala beslutade spelavgifter. Undantaget är om innehavaren senast den 10:e december året innan ansöker om och beviljas förändrat medlemskap för kommande år.
Vid underlåtelse att meddela ovanstående och om debiterad avgift inte betalas inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att:

  • - driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller

  • - skriftligen häva spelrättens giltighet.

    Därvid är klubben skyldig att betala lösen, efter avräkning av innehavarens skuld på spelavgifter till golfklubben, för spelrättens värde på hävningsdagen. Värdet fastställs av genomsnittet av de 10 senast genomförda och registrerade försäljningarna av spelrätter. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då spelrättens giltighet hävs. Innehavare av spelrätt får, utöver vad som ovan nämnts för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – upplåta spelrätten till fysisk person efter anmälan till klubben på därför avsedd blankett. Den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade avgifter för hyra av spelrätt till klubben. Ägare av spelrätt måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben. Den till vilken upplåtelse sker

  • - skall uppvisa en av ägaren undertecknad handling – ”Upplåtelse av spelrätt i Borås GK” - som visar att spelrätten upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser.

  • - får inte vidareupplåta sin rätt.

    Överlåtelse av spelrätt ska ske på därför avsedd blankett – ”Upplåtelse av spelrätt i Borås GK”. Om spelrätt överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, riskerar förvärvaren av spelrätten att detsamma ogiltigförklaras av klubben. Förvärvaren införs inte i spelrättsregistret så länge skulden är obetalad.

    Handlingar för upplåtelse och överlåtelse av spelrätt finns på klubbens hemsida. Antalet spelrätter som får utges är maximerat till ett av årsmöte fastställt antal.